Ketahui Bilangan Malaikat Anda

Terma dan syarat

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju menerima terma dan syarat berikut:


1. Penggunaan Laman Web Kami

Laman web kami bertujuan untuk tujuan maklumat sahaja. Kami tidak memberikan nasihat atau kaunseling profesional, dan kandungan kami tidak boleh ditafsirkan sebagai pengganti nasihat atau kaunseling profesional.

Kami berhak untuk mengubah suai, menggantung, atau menghentikan mana-mana aspek laman web kami pada bila-bila masa, tanpa notis.

2. Harta Intelek

Semua kandungan di tapak web kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, imej dan perisian, adalah hak milik tapak web kami atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Syarikat dan antarabangsa.

Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, mengubah suai atau mencipta karya terbitan mana-mana kandungan di tapak web kami tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.


3. Penafian Waranti

Laman web kami disediakan atas dasar 'seadanya' dan 'sebagaimana tersedia', tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek .

Kami tidak menjamin bahawa tapak web kami tidak akan terganggu, bebas ralat, atau bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.


4. Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami atau kandungan yang terkandung di dalamnya oleh anda.

5. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami dan ahli gabungan, pegawai, pengarah, pekerja dan ejen kami tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan, tuntutan, liabiliti dan penyelesaian, termasuk tanpa had yuran perundangan dan perakaunan yang munasabah, akibat daripada atau didakwa berpunca daripada penggunaan laman web kami atau kandungan yang terkandung di dalamnya.


6. Undang-undang yang Mentadbir

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

7. Perubahan kepada Terma dan Syarat ini

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan tapak web kami yang berterusan selepas sebarang perubahan sedemikian merupakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat baharu.

8. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami di [email protected] .

>